کد خبر : 236
چاپ
434
11:57:23
1397/2/18
حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات

 از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور، هیأت وزیران در جلسه 5/ 2/ 1397 به‌پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ــ مصوب 1386 ــ و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصویب کرد:

1 ــ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به‌میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (25,593) ریال تعیین می‌شود.

2 ــ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ــ مصوب 1370 ــ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1397 به‌میزان یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (1,797) ریال تعیین می‌شود.

3 ــ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1397 به‌میزان شش درصد (6%) تعیین می‌شود.

تبصره ــ رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ الزامی است.

4 ــ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به‌استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به‌میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (11,230.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به‌میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (7)، کمتر از دوازده میلیون (12,000.000) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (12.000.000) ریال به سقف مبلغ محاسبه‌شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

5 ــ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به‌میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (7,161.000) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده و ضریب تعدیل موضوع بند (7) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (12.000.000) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (12.000.000) ریال به سقف مبلغ محاسبه‌شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

6 ــ مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

7 ــ با استناد به جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (50,000.000) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به‌میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می‌یابد:

تبصره 1 ــ منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (2)، (3)، (5) و (10) ماده (68) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 ــ افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

8 ــ در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ الزامی است.

مصوبه دولت درباره تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها (تصویبنامه شماره 12154/ت55257هـ مورخ 1397/2/16 هیئت وزیران)

بر اساس این گزارش، هیأت وزیران در جلسه 5/ 2/ 1397 به‌پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1 ــ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397، ده درصد (10%) نسبت به سال 1396 افزایش می‌یابد.

ماده 2 ــ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (11,385.000) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (1) و همسان‌سازی موضوع ماده (3) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از دوازده میلیون (12.000.000) ریال شود به دوازده میلیون (12.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره ــ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 3 ــ در اجرای بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال 1397 نسبت به حقوق سال 1396، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری ــ مصوب 1386 ــ در سقف اعتبارات مندرج در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (1,797)‌ ریال اعمال می‌گردد.

تبصره 1 ــ جداول افزایش امتیازات به‌نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20,000.000) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ــ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده 4 ــ سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1397 بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

ساری اخبار ساری خبر ساری اخبار مازندران خبر مازندران درباره ساری ساری ساری نیوز درباره ساری
نظرات 0
ایمیل :
نام :
اخبار کوتاه
  • اخبار کوتاه
  • پربازدیدترین
  • پربحث ترین